REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach

w roku szkolnym 2014/2015

Niezbędne druki do pobrania w szkole lub z zakładki Rekrutacja 2014

1. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 według następującego harmonogramu:

1)     w terminie do 07.03.2014r. rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyjętych do naszego oddziału przedszkolnego w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w PSP w Wielgomłynach.

2)   w terminie 03 – 31.03.2014r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. Rodzice, prawni opiekunowie określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych.

3)     Do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Wielgomłyny.

     W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)  wielodzietność rodziny kandydata

b)  niepełnosprawność kandydata

c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w ppkt a)-g), a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.

4)     Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1

Kandydat, dla którego jest to szkoła obwodowa

25

2

Kandydat, który kontynuuje edukację w danej szkole

10

3

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły

7

4

Kandydat, którego rodzice pracują w pobliżu danej szkoły

7

5

Rok urodzenia kandydata

rocznik 2008 – 5 punkty,

rocznik 2009 – 4 punkty,

rocznik 2010 – 3punkty,

rocznik 2011 – 2 punkt)

6

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują w wymiarze pełnego/pół etatu, rodzice/opiekunowie prawni studiujący/uczący się w systemie dziennym

8 (po 2 punkty za każde pół etatu; studia/szkoła liczona jest jako pełny etat)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc
w przedszkolu, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

5)  w terminie 02.04 – 07.04.2014r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Publicznego Szkoły Podstawowej
w Wielgomłynach:

 ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 08.04.2014r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 ustala i w dniu 14.04.2014r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2.  Procedury odwoławcze:

1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach:

2)  uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.

3)  rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4)  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgomłynach służy skarga do sądu administracyjnego.

  Termin postępowania uzupełniającego będzie podany w późniejszym komunikacie.

  W terminie od 16 czerwca 2014r. do 27 czerwca 2014r. przedszkole będzie zawierać umowy pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem w zakresie udzielanych świadczeń.

Opublikowano: 27 lutego 2014 20:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 327

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony